theme-img

Centrummanagement Oirschot


Samenwerking ... dat is het begin! Een tandwiel alleen kan niets ... hoe meer er samen komen, hoe meer er in beweging komt. Daarom is centrummanagement zo belangrijk voor iedereen.
Samen bouwen aan een gezonde toekomst voor het centrum en voor Oirschot.

 • Bundeling van krachten winkeliers, horeca, gemeente, vastgoedeigenaren op basis van structurele samenwerking
 • Evenementenplan en evenementenorganisatie
 • Coördinatie van alle promotionele activiteiten
 • Directe invloed ondernemers op onderhoud en uitstraling winkelgebied, parkeermogelijkheden en bereikbaarheid
 • Actieve branchering gericht op het realiseren van het gewenste profiel van het centrum van Oirschot
 • Centraal aanspreekpunt voor zaken die het centrum betreffen.
 • Operationele coördinatie.
 • Permanente aandacht voor veiligheid klanten en ondernemers: centrummanager die één of meer dagen per week beschikbaar is voor aansturing en coördinatie van de uitvoering van het actieprogramma.
Ontdek Oirschot

Coördinatie


Voor een goede uitvoering van de activiteiten in het kader van centrummanagement is coördinatie nodig.
Als hiervoor één persoon (de Centrummanager) verantwoordelijk is, heeft dit de volgende voordelen:

 • Eén persoon heeft het totaaloverzicht;
 • Werkt vanuit het gezamenlijke belang;
 • Is voor alle partijen het aanspreekpunt;


De keuze voor één persoon als kartrekker betekent overigens niet dat de problemen "over de schutting" worden gegooid. Juist niet, er zal een groter beroep op partijen worden gedaan:

 • De partijen dienen de manager aan te sturen op taken en resultaten;
 • De organisatie van de samenwerkende partijen dient zo te zijn ingericht dat de manager zijn werk optimaal kan doen, qua organisatiegraad en inhoudelijke aansturing;
 • Is voor alle partijen het aanspreekpunt;
 • De partijen blijven eindverantwoordelijk voor de eigen taken.


De centrummanager heeft de volgende rollen:

 • Intermediair (neutraal) maar wel inhoudelijk betrokken;
 • Onderzoeker (knelpunten opsporen);
 • Centraal aanspreekpunt voor alle partijen;
 • Coördinator (zorgt ervoor dat informatie centraal binnenkomt en is een vraagbaak);
 • Procesbegeleider en –bewaker die overzicht heeft op strategische, tactische en operationele onderwerpen;
 • Adviseur voor de bedrijven, vastgoedeigenaren en voor de gemeente;
 • De Centrummanager begeeft zich op veel niveaus en spreekt zowel de taal van de gemeente, van vastgoedeigenaren en die van ondernemers.

Rol en positie centrummanagement


Centrummanagement is het platform waarin partijen met elkaar samenwerken aan de versterking van de economische positie van het winkelcentrum. Dit vanuit een gezamenlijke, vooraf opgestelde visie en met gezamenlijke inbreng van middelen. Het uitgangspunt is gelijkwaardigheid in zeggenschap en inbreng van middelen.
Uiteraard blijft elke partij ook zijn deelbelangen en verantwoordelijkheden behouden. Naast de belangen van ondernemers, eigenaren en gemeente kunnen ook andere belangen spelen. Op onderdelen zullen meningen / wensen strijdig zijn en wordt er samen naar de beste oplossing gezocht (consensus). Een onafhankelijk centrummanager (zie verder) kan hierin een intermediaire rol spelen.
Naast de gemeenschappelijke acties, zullen er ook acties blijven die tot de verantwoordelijkheid van één van de partijen behoren en waarbij de andere partijen een klankbordfunctie hebben. Het centrummanagement kan dan dienen om elkaar snel te informeren.

Achter de schermen


Evenementen, bloembakken e.d. zijn zicht- en merkbaar in het centrum. Maar achter de schermen gebeurt ook heel veel. Het belangrijkste daarbij is de samenwerking met alle betrokkenen die bij het centrummanagement aangesloten zijn. Dit is de gemeente, het bestuur, de werkgroepen, de centrummanager en de ondernemers in het centrum.
Dus hetgeen wat je werkelijk ziet is slechts het topje van de ijsberg, een groot deel is niet zichtbaar, maar wel heel belangrijk!

Waarom Centrummanagement?

 • Zonder een goed beleid, gerichte activiteiten en goede onderlinge samenwerking staat de toekomst van het centrum van Oirschot op het spel.
 • Bedreigingen zoals leegstand, e-commerce en concurrentie vragen om een professionele en gezamenlijke aanpak.
 • Als we dat niet doen zijn de gevolgen daarvan: achterblijvende omzetten, daling van de waarde van het vastgoed, een slechter leefklimaat, toenemende onveiligheid.
 • We benaderen het positief en gaan uit van onze eigen kracht. Oirschot heeft daarvoor een uniek podium waar we trots en blij mee mogen zijn, zeker in vergelijking met vele andere dorpen in Brabant.
 • We willen niet afwachten tot het zover komt en met samenwerking en inspanning dit voorkomen.
 • Een goede ontwikkeling van het centrum van Oirschot heeft ondernemers, vastgoedeigenaren, klanten, gemeente en bewoners op korte en lange termijn veel extra’s te bieden.
 • We kunnen (nu nog) bouwen op het goede imago van Oirschot en dat versterken en verder uitbouwen tot een solide basis. Hierin is altijd plaats voor vernieuwing en aanpassingen, het is een continu proces.
 • Met centrummanagement wordt een professionele aanpak mogelijk en behoord vrijblijvendheid tot het verleden.
 • Meer samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen gemeente, maar ook met andere partijen zoals het V.V.V., het Land van Oirschot, Brainport, MKB en de K.v.K.

Karien Hoeks - centrummanager
Brandstore Visit Oirschot
Markt 1
5688 AJ OIRSCHOT
Telefoon 06-23788987
E-mail karien@centrum-oirschot.nl